wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Konkurs plastyczny „Listopadowy pejzaż”

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU PLASTCZNEGO „Listopadowy pejzaż” dla klas 0- III

REGULAMIN KONKURSU
IV Powiatowy Konkurs Plastyczny „Listopadowy pejzaż”
dla uczniów kl. 1-3, szkół podstawowych oraz dzieci, które odbywają roczne przygotowanie
szkolne (tzw. kl.0) z oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i przedszkolach.


I. ORGANIZATOR :
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach
ul. Główna 40
51-180 Psary
tel. 71 387 86 92
koordynator konkursu: Magdalena Wawrzycka mwawrzycka@sppsary.onmicrosoft.com
Dorota Kasprzak-Suwaj dkasprzak-suwaj@sppsary.onmicrosoft.com


II. ADRESACI:
 Uczniowie kl. 1-3 szkoły podstawowej z Powiatu Trzebnickiego,
 dzieci, które odbywają roczne przygotowanie szkolne (tzw. kl.0) oddziałów przedszkolnych w
szkole podstawowej i przedszkolach.


III. CELE KONKURSU:
 rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci;
 pobudzanie fantazji i wyobraźni twórczej;
 poszerzanie wiedzy o porach roku, miesiącach i zmianach zachodzących w przyrodzie;
 zwrócenie uwagi na zjawiska pogodowe jakie zachodzą późna jesienią, a początkiem zimy,
przyrodę w ostatnim miesiącu jesieni;
 zachęcanie do obserwacji zjawisk pogodowych w listopadzie;
 popularyzacja działań plastycznych z zakresu różnych technik plastycznych.


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:
praca konkursowa stanowi samodzielną wypowiedź plastyczną uczestnika na temat konkursu;
 praca wykonana indywidualnie (prace zbiorowe nie będą oceniane);
 praca może być wykonana dowolna techniką plastyczną płaską (na kartonie, papierze) w
formacie maxi. A3 np.: kredki, suche pastele (zabezpieczone fiksatywą), farby (akwarela, akryl,
tempera, plakatowa, gwasz), pastele olejne, techniki graficzne (bez grafiki komputerowej),
techniki mieszane (np.: malarstwo i kredki);
 każda placówka może zgłosić do konkursu maksymalnie 12 prac;
 do pracy (na odwrocie) musi być przyklejona, wypełniona w całości DRUKOWANYMI
LITERAMI karta zgłoszeniowa oraz zgoda opiekuna prawnego;
 podpisanie przez opiekuna prawnego karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z wyrażeniem
przez niego zgody na udział osoby małoletniej w konkursie; umieszczenie zdjęcia pracy
ewentualnie wizerunku autora pracy na stronie internetowej szkoły lub Facebooku szkoły;
 prace dostarczone po terminie nie będą oceniane przez jury;
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac powstałe w
wyniku transportu. W związku z tym zaleca się troskliwe ich opakowanie (sztywne kartony);
 prace złożone, uszkodzone i pogięte nie będą oceniane;
 prace przesyłane są na koszt i ryzyko własne uczestnika.


V. KRYTERIA OCENY:
 zgodność z tematem;
 interpretacja własna tematu;
 walory artystyczne;
 kompozycja.


VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
 oceny prac dokona obiektywne jury powołane przez organizatora, które wyłoni trzy pierwsze
miejsca, uhonorowane nagrodami w dwóch kategoriach kl.0-1 i 2-3;
 Jury zastrzega sobie prawo (w wyjątkowych sytuacjach) do nieprzyznania nagrody głównej lub
ogłoszenia kilku miejsc ex aequo lub wyróżnień;
 nagrody wręczane będą na uroczystym wernisażu otwierającym wystawę pokonkursową w
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Psarach.


VII. PRZEBIEG KONKURSU – TERMINY:

 dostarczenie lub nadesłanie prac: do 25.11.2022 (decyduje data wpłynięcia pracy!) na adres
organizatora, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”;
 rozstrzygniecie konkursu i podanie wyników: 30.11.2022 po godzinie 16.00 na stronie
internetowej szkoły i stronie Facebook;
 ekspozycja prac i wręczenie nagród: zaplanowana jest w grudniu. Szczegółowe informacje
zostaną podane wraz z wynikami konkursu. Nauczyciele, opiekunowie pod opieką których
wykonane zostały nagrodzone prace, poinformowani zostaną telefoniczne lub mailowo o:
zaproszeniu wraz z autorami prac na uroczyste wręczenie nagród lub sposobie doręczenia
nagród i dyplomów;


VIII.PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
 Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Szkoła
Podstawowa w Psarach im. Jana Pawła II, ul. Główna 40 51-180 Psary;
 Kontakt do Inspektora Danych Osobowych – Marek Adamaszek,
madamaszek@zontekiwspolnicy.pl
 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników oraz ich rodziców/opiekunów
prawnych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych nauczycieli/opiekunów szkolnych jest
interes publiczny (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) w zakresie realizacji zadań edukacyjnych przez
Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych nauczycieli/opiekunów
szkolnych w postaci wizerunku jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 Celem przetwarzania danych jest realizacja konkursu oraz, w zależności od udzielonych zgód
promowanie działań edukacyjnych Organizatora na jego stronie internetowej.
 Dane przetwarzamy do momentu wycofania zgody albo przez okres trwania konkursu, a
następnie w celach archiwalnych, zgodnie z regulacjami ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane przez czas swojej
przydatności dla realizowanego celu.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia
udziału w konkursie.
 Wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz na publikacje danych na stronie internetowe
jest dobrowolne, a jej niewyrażenie nie ma wpływu na możliwość udziału w konkursie.
 Udzielona zgoda może zostać w każdej chwili wycofana jednak cofnięcie zgody nie wpływa na
legalność działań podjętych przed jej cofnięciem.
 Dane mogą być udostępniane dostawcom usług: firmom obsługującym nas w obszarze IT;
kurierom i poczcie polskiej; firmom obsługującym monitoring, przedstawicielom komisji
konkursowej jeśli składa się ona z osób spoza naszej organizacji, kancelariom prawnym
wspierającym nas w codziennej działalności, podmiotom wspierającym nas w organizacji
konkursu.
 Osobie, której dane przetwarzane są na podstawie zgody przysługuje prawo żądania: dostępu
do treści swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do żądania
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo żądania
przeniesienia danych do innego administratora.
 Osobie, której dane są przetwarzane na podstawie interesu publicznego przysługuje prawo
żądania: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia
przetwarzania danych.
 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – w tym
profilowaniu.
 Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i wizerunku jako
uczestnik Konkursu na stronie Organizatora www.sppsary.edupage.org oraz Facebooku szkoły.

IX. KARTA ZGŁOSZENIOWA
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Listopadowy pejzaż”


DANE AUTORA PRACY
Imię i nazwisko, wiek, klasa…………………………………………………….……………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………………
OPIEKUN ARTYSTYCZNY
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….……………………….
Telefon / e-mail kontaktowy……………………………………………………………………………………………………………
DANE PLACÓWKI
Nazwa, adres: (może być pieczątka placówki)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Podpisanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści
Regulaminu Konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora konkursu.


………………………………………….………………………….
Data i podpis
Opiekuna Prawnego lub Opiekuna Artystycznego


X. ZGODA OPIEKUNA PRAWNEGO
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka…………………………………………………………………………………………
w IV Powiatowym Konkursie Plastycznym „Listopadowy pejzaż”.
o Zapoznałem się i akceptuje treści Regulaminu Konkursu oraz wyrażam zgodę przetwarzanie
danych osobowych i wizerunku dziecka przez Organizatora konkursu.


………………………………………….………………………….
Data i podpis Opiekuna Prawnego