wrzesień 2023
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Regulamin konkursów i zawodów sportowych

RAMOWY REGULAMIN
ORGANIZACJI KONKURSÓW/ ZAWODÓW SPORTOWYCH
koordynowanych przez SO SOWA
(tekst jednolity – ze zmianami dokonanymi Uchwałą Zarządu SO Sowy 12-09-2019)

Regulamin w wersji do pobrania : Regulamin organizacji konkursów 12.09.2019

Regulamin_przyznawania_wyroznien-12.09.2019

1. Celem organizacji konkursów, zawodów sportowych, przeglądów jest rozwój wśród uczniów wiedzy, umiejętności, sprawności w zakresie tematycznym danej formy, promocja najzdolniejszych uczniów i ich opiekunów.

2. Przyjęcia konkursu, zawodów sportowych, przeglądu do terminarza SO SOWA na dany rok szkolny dokonuje Zarząd Stowarzyszenia. Zgłoszeń należy dokonać drogą mailową na adres sosowa@interia.pl do 30 września danego roku szkolnego. Przyjęcie konkursów nastąpi do 7 października danego roku szkolnego. Po przyjęciu do realizacji i opublikowaniu na stronie internetowej SO SOWA terminarza konkursów, zawodów sportowych, przeglądów organizatorzy zobowiązują się do przestrzegania Ramowego Regulaminu i wszelkich innych ustaleń Zarządu Stowarzyszenia.

3. Organizator zobowiązany jest umieścić na stronie internetowej SO SOWA odpowiednie informacje o konkursie, zawodach sportowych, przeglądzie (regulamin wraz z zasadami pracy jury, zakres tematyczny i wykaz literatury, zakres wiekowy, dopuszczalna liczba uczniów ze szkoły). Wszystkie w/w informacje, zgodnie z wzorem Regulaminu Konkursu opracowanym przez SO SOWA (zał. 1 niniejszego Regulaminu) muszą zostać umieszczone w odpowiedniej zakładce konkursowej na stronie internetowej SO SOWA, w nieprzekraczalnym terminie do 60 dni przed konkursem. Każda szkoła-organizator finału powiatowego otrzymuje od administratora strony kod dostępu do swojej podstrony i odpowiada za jej zawartość. Niedotrzymanie terminu umieszczenia wszystkich informacji może powodować wycofanie konkursu z rankingu Złote Sowy i dofinansowania przez Zarząd SO SOWA.
3a. W indywidualnych finałach powiatowych konkursów szkół podstawowych udział może brać po jednym przedstawicielu szkoły za wyjątkiem szkół podstawowych mających 4 i więcej równoległych oddziałów – 2 uczniów.
3b. W przypadku konkursów z ograniczeniami technicznymi co do możliwości udziału wszystkich potencjalnych uczestników (komputerowe, o ruchu drogowym, itp.) organizator może w Regulaminie Konkursu określić sposób wyłaniania uczestników inny niż podany w punkcie 3a. Regulamin taki podlega akceptacji przez Zarząd SO SOWA.
3c. Zasady reprezentacji gmin i szkół w finałach powiatowych zawodów sportowych określa Powiatowy Szkolny Związek Sportowy i zamieszcza je wraz z rocznym kalendarzem na stronie internetowej SO SOWA.

4. Organizator odpowiada za przebieg finału powiatowego. Zadanie nadzorowania przestrzegania zasad etycznych w organizacji konkursu powierza się dyrektorowi szkoły organizatora.

5. Konkursy, zawody sportowe kończą się finałem powiatowym, podczas którego wyłaniani są laureaci (I, II, III miejsce). Należy dążyć do eliminacji miejsc ex aequo. W przypadku równej liczby punktów nagradzane (laureatami) są osoby lub szkoły z najwyższą liczbą punktów (np.: dwa miejsca pierwsze, jedno miejsce trzecie). W protokole konkursu podaje się dane uczniów lub szkół od 1 do 5 miejsca.

6. SO SOWA zapewnia organizatorom finałów powiatowych pytania do części pisemnych konkursów. Koperta z pytaniami będzie możliwa do pobrania przez organizatora nie wcześniej niż 3 dni przed finałem powiatowym od koordynatora ds. konkursów SO SOWY dla danej gminy. Pytania organizator otrzyma w zabezpieczonej kopercie, którą otwiera się komisyjnie w dniu finału powiatowego, w obecności innych opiekunów oraz uczniów. Do pytań organizator otrzymuje klucz odpowiedzi. Istnieje możliwość otrzymania testów w ilości uczestników finału, pod warunkiem że organizator zgłosi potrzebną ilość na co najmniej 7 dni przed terminem konkursu. W przeciwnym razie organizator zobowiązany jest we własnym zakresie w dniu konkursu powielić odpowiednią liczbę testów.
Powyższe nie dotyczy konkursów artystycznych: plastycznych, recytatorskich itp. oraz zawodów sportowych.

7. W składzie jury konkursów artystycznych należy uwzględniać osoby nie związane z żadną ze szkół uczestników, z żadnym z organizatorów lub startujących uczniów lub włączać opiekunów wszystkich uczestników i stosować zasady odrzucania skrajnych ocen oraz nie punktowania ucznia przez jego opiekuna.
7a. Występujący przed jury uczniowie w konkursach artystycznych nie przedstawiają się, mają przygotowane przez organizatora anonimizujące identyfikatory (liczby, znaki graficzne itp.)

8. Czas trwania konkursu powinien być ściśle określony i dostosowany do wieku i możliwości uczniów. Ze względów organizacyjnych całkowity czas finału powiatowego (za wyjątkiem zawodów sportowych) powinien zamykać się w przedziale 2-3 godziny (licząc od rozpoczęcia do ogłoszenia wyników i wręczenia nagród). Ze względu na umożliwienie dojazdu uczestnikom konkursy powinny zaczynać się nie wcześniej niż o godz. 9.30.

9. Organizator finału powiatowego zapewnia wszystkim uczestnikom wraz z opiekunami poczęstunek i zorganizowany czas oczekiwania na werdykt jury.

10. Wszystkim uczestnikom finału powiatowego wręczane są dyplomy na drukach SO SOWY (laureatom – w teczkach SO SOWA). Druki dyplomów, teczki SO SOWA organizatorzy finałów powiatowych pobierają od koordynatora SO SOWA ds. konkursów danej gminy. Lista koordynatorów gminnych publikowana jest na stronie internetowej SO SOWA.

11. Organizator finału powiatowego zapewnia laureatom nagrody rzeczowe. Środki finansowe na nagrody rzeczowe organizatorzy otrzymują z SO SOWA.

12. W finałach powiatowych zawodów sportowych nagrodą rzeczową jest puchar dla zwycięskiej drużyny. Nagrody rzeczowe w zawodach sportowych są finansowane przez SO SOWA a ich zakup i dystrybucja odbywa się poprzez wytypowanego członka SO SOWA.

13. Organizator finału powiatowego dostarcza do koordynatora gminnego SO SOWA fakturę za zakup nagród rzeczowych, ewentualnie również za poczęstunek dla uczestników, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Termin zapłaty za fakturę powinien wynosić co najmniej 14 dni.
Na odwrocie faktury organizator umieszcza opis zawierający: nazwę i termin finału konkursu, ilość wręczonych nagród, ogólną liczbę uczniów-uczestników, podpis organizatora i dyrektora szkoły, pieczątkę firmową szkoły, jeżeli zakupu dokonano gotówką – dane do zwrotu środków (nazwisko, nr rachunku bankowego).

14. Rodzaj wydatków oraz ich maksymalna kwota przeznaczana na organizację konkursów, zawodów sportowych, przeglądów z budżetu SO SOWA określana jest uchwałą Zarządu SO SOWA i publikowana w formie komunikatu na stronie internetowej SO SOWA.

15. Organizator finału powiatowego w terminie 7 dni od zakończenia konkursu przesyła Protokół z przebiegu konkursu, zawodów sportowych, przeglądu oraz Karty Ewaluacyjne do SO SOWA oraz umieszcza dane o wynikach konkursu wraz z opisanymi wybranymi zdjęciami na stronie internetowej SO SOWA.

 

Zał. 1.

REGULAMIN KONKURSU

(nazwa konkursu, nr edycji, tytuł konkursu)

 

I. ORGANIZATOR : (nazwa placówki, imię szkoły, adres, nr telefonu, adres e-mail, nauczyciel odpowiedzialny)
II. ADRESACI : (typ szkoły – placówki, klasa, przedział wieku itp. )
III. CELE KONKURSU:
IV. ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:
V. FORMUŁA PYTAŃ KONKURSOWYCH (test, ilość i rodzaj zadań, inny system itp.)

VI.

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA KONKURSU (indywidualny, drużynowy – skład drużyny itp.):

VII.

LITERATURA (dokładny wykaz):

VIII.

PRZEBIEG KONKURSU, ZASADY UCZESTNICTWA:

  1. Etap powiatowy (sposób i termin zgłaszania uczestników, miejsce konkursu powiatowego – finału)

IX.

DODATKOWE INFORMACJE: