kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Regulamin

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO „Sowa”

§ 1

1. Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego „Sowa” jest organem wykonawczo-zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego regulaminu.

2. Siedzibą władz Stowarzyszenia, w tym Zarządu jest Trzebnica.

 

§ 2

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem Członków i Komisją Rewizyjną.

 

§ 3

1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków.

2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i czterech członków.

3. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, wiceprezesa sekretarza i skarbnika.

4. Kadencja Zarządu trwa 3 lata i kończy się z chwilą wyboru nowego zarządu przez Walne Zebranie Członków.

5. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo doboru spośród członków Stowarzyszenia.

§ 4

Zarząd do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników i tworzyć Biuro.

 

§ 5

 

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

2. W trybie określonym u ust. 1. zaciąga się również zobowiązania w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia.

§ 6

 

1. Zarząd używa podłużnej pieczęci z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia.

2. Członkowie pełniący funkcje w Zarządzie posługują się pieczątkami imiennymi: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i inne określone przez Zarząd.

 

§ 7

 

Do zadań Zarządu należy:

1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

2. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,

3. Opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,

4. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia

5. Określanie szczegółowych kierunków działania,

6. Opracowywanie preliminarza budżetowego.

7. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

8. Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

10. Określanie wysokości składki członkowskiej,

11. Zawieranie porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,

12. Zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełnianie swoich obowiązków przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień statutu, uchwał Walnego Zebrania i regulaminów

13. Wykonywanie zaleceń organu przeprowadzającego kontrolę,

14. Udzielanie kontrolującym oraz Walnemu Zebraniu Członków wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawianiem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,

15. Opracowywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy
i składanie ich na Walnym Zebraniu Członków,

16. Przedkładanie corocznie Walnemu Zebraniu Członków preliminarza budżetowego oraz programu działalności gospodarczej Stowarzyszenia – zaopiniowanych uprzednio przez Komisję Rewizyjną

§ 8

 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) w sprawach członkowskich:

1. przyjmowanie członków zwyczajnych Stowarzyszenia na zasadach określonych w statucie,

2. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,

3. przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,

4. wykluczanie za pomocą uchwały członków ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,

5. występowanie do Walnego Zebrania z wnioskami we wszystkich innych sprawach członków i Stowarzyszenia.

b) w sprawach Walnego Zebrania Członków:

1. zwoływanie Walnych Zebrań Członków z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i na żądanie Komisji Rewizyjnej, w terminie i w sposobie określonym w statucie,

2. przygotowywanie organizacyjne Walnego Zebrania Członków,

3. przygotowywanie niezbędnych materiałów, projektów uchwał, regulaminów, apeli i oświadczeń Walnego Zebrania, a w szczególności w kwestiach:

– zmian w statucie Stowarzyszenia,

– postawienia Stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania,

– przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia

– wyznaczenia likwidatora Stowarzyszenia i określenia jego zadań i kompetencji,

– opracowania regulaminu pracy Zarządu, który dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków oraz regulaminu Komisji Rewizyjnej

– ustalania regulaminu wynagrodzeń pracowników Stowarzyszenia,

– proponowania kandydatów do władz Stowarzyszenia w wyborach uzupełniających

4. udzielanie wszelkich wyjaśnień w zakresie przedstawionego sprawozdania
i prowadzonej działalności

c) w sprawach majątkowych:

1. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia,

2. inicjowanie i, w miarę możliwości, prowadzenie działalności gospodarczej

 

§ 9

 

1. Zebrania Zarządu zwołuje prezes bądź osoba przez niego upoważniona.

2. W zebraniach mogą brać udział pełnomocnicy Zarządu, przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek z głosem doradczym oraz goście zaproszeni przez prezesa Stowarzyszeni

§ 10

 

1. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który zawiera : porządek obrad, imiona i nazwiska oraz funkcje obecnych członków Zarządu i innych osób obecnych na zebraniu, liczbę oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami oraz odrębne zdanie członka w danej kwestii. Protokół podpisują Prezes i protokolant

2. Zarząd prowadzi rejestr uchwał.

§ 11

 

Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
W przypadkach nie cierpiących zwłoki głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego, za pomocą poczty elektronicznej bądź ustalenia korespondencyjnego, z dopełnieniem staranności powiadomienia wszystkich członków Zarządu..

§ 12

 

Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
Sekretarz organizuje pracę Zarządu i pilnuje realizacji przyjętych zadań oraz prowadzi dokumentację posiedzeń Zarządu.
Skarbnik odpowiada za sprawy finansowe Stowarzyszenia oraz zbieranie składek członkowskich.
Członkowie Zarządu wykonują zadania według podziału dokonanego przez prezesa oraz wynikające ze stosownych przepisów prawnych: ze statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz regulaminów.

§ 13

1.W razie konfliktu interesów Stowarzyszenia z interesami poszczególnego członka Zarządu, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takiej sprawy i żądać zaznaczenia tego w protokole

2.W przypadku niezastosowania się członka do wymogu określonego w ust. 1, Zarząd jest obowiązany dla dobra Stowarzyszenia wyłączyć tego członka od udziału w posiedzeniu Zarządu, którego sprawa dotyczy.

 

§ 14

Zarząd nadaje kierunek pracy powołanego przez siebie Biura Zarządu, sprawuje nad nim kontrolę, powołuje – zatrudnia i zwalnia jego pracowników.
Zarząd może udzielić pełnomocnictwa ogólnego osobie kierującej Biurem Zarządu do prowadzenia spraw bieżących Stowarzyszenia.
Zarząd obowiązany jest do stworzenia odpowiednich warunków dla właściwej realizacji zadań Biura z uwzględnieniem zasad bhp i ppoż.
W zakresie praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami mają odpowiednio zastosowanie przepisy kodeksu pracy.

§ 15

 

W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Zarząd kierując się postanowieniami statutu bądź innymi przepisami prawa.

 

§ 16

Regulamin został przez Zarząd uchwalony w dniu 04.03.2005 r. i wchodzi w życie z chwilą uzyskania kontrasygnaty Walnego Zebrania Członków w formie uchwały, która stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.03.2005 r.

 

 

 

Uchwała nr 7

z dnia 04.03.2005 r.

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Oświatowego „Sowa”

 

W sprawie uchwalenia regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia Sowa z siedzibą w Trzebnicy.

W związku z przedstawioną propozycją Zarządu w sprawie uchwalenia regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia, postanawia się, co następuje:

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Sowa” uchwala Regulamin pracy Zarządu Stowarzyszenia w brzmieniu przedstawionym na dzisiejszym Walnym Zebraniu Członków, który stanowi integralną część podjętej uchwały.

Za przyjęciem uchwały o uchwaleniu regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia spośród obecnych osób na Walnym Zebraniu Członków wszyscy głosowali za przyjęciem regulaminu.

W związku z powyższym uchwalony został przedmiotowy regulamin.

 

 

Sekretarz zebrania Przewodniczący zebrania:

Cecylia Pawlikowska – Krzesińska Jerzy Trela