kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Statut

STATUT
STOWARZYSZENIA OŚWIATOWEGO „SOWA”

TEKST JEDNOLITY

(ze zmianami z 1 grudnia 2015r.)

 

I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) i innych obowiązujących ustaw oraz niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele i programy działania oraz struktury organizacyjne, a także uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

§2

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Oświatowe „Sowa” i zwane jest w dalszej części Statutu Stowarzyszeniem.

§3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Trzebnica.

 

§4

Stowarzyszenia używa nazwy i znaku według wzoru-załącznik nr 1.


II. Cele i przedmiot działań Stowarzyszenia

§5

 1. Promowanie ucznia i wspomaganie form wpływających na jego rozwój.
 2. Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy środowisk oświatowych.
 3. Współpraca z jednostkami samorządowymi i administracji rządowej.
 4. Promowanie i rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania.
 5. Prowadzenie działalności na rzecz edukacji ekologicznej, prozdrowotnej, kulturalnej, regionalnej i in.
 6. Upowszechnianie osiągnięć nauczycieli naszego regionu.
 7. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 8. Integracja środowiska oświatowego.
 9. Sygnalizowanie potrzeb i problemów oświaty.
 10. Tworzenie lobby rodziców uczniów na szczeblu regionalnym i lokalnym.
 11. Współudział w inicjowaniu i koordynacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. Organizowanie działalności naukowej nauczycieli.
 2. Wspieranie inicjatyw samokształceniowych i promowanie indywidualnych przedsięwzięć
  członków Stowarzyszenia.
 3. Pozyskiwanie pomocy na rzecz uczniów.
 4. Pozyskiwanie środków na realizację celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów oraz organizowaniem zajęć pozaszkolnych, jak również rekreacyjnych.
 5. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych.
 6. Nawiązywanie współpracy z instytucjami samorządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz oświaty, kultury, nauki i sportu.
 7. Prezentowanie stanowiska w sprawach dotyczących wszystkich odbiorców procesu edukacji.
 8. Podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz placówek oświatowych.
 9. Organizowanie spotkań, imprez kulturalnych, oświatowych, sportowych i zdrowotnych oraz szkoleń specjalistycznych.
 10. Zawieranie porozumień o wzajemnej promocji i współpracy.
 11. Wydawanie informatorów, katalogów, biuletynów i czasopism, prowadzenie strony internetowej.
 12. Udział Stowarzyszenia w krajowych i zagranicznych imprezach promocyjnych.
 13. Prowadzenie placówek oświatowych.

 

 

§7

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie gromadzi fundusze poprzez:

a/ gromadzenie składek członkowskich;

b/ dotacje, sponsoring,

c/ darowizny, spadki, zapisy;

d/ inne wpływy.

 

 

§8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

 1. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków założycieli,

b) członków zwyczajnych,

c) członków wspierających,

d) członków honorowych.

2. Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni posiadają równe prawa w Stowarzyszeniu.

 


§10

Członkami założycielami Stowarzyszenia są osoby fizyczne, które doprowadziły do zarejestrowania Stowarzyszenia i przyjęły niniejszy Statut.

§11

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia do stowarzyszenia podejmuje Zarząd na wniosek zainteresowanego, poparte rekomendacją dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Od odmownej decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od jej doręczenia.

§12

 1. Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) uczestnictwa we wszystkich formach działania Stowarzyszenia;
b) czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia;
c) zgłaszania wniosków, postulatów oraz nowych propozycji dotyczących działalności

 

 

§13

1. Członkowie założyciele i członkowie zwyczajni są zobowiązani do:
a) przestrzegania postanowień Statutu;
b) aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
c) wpłacania składek członkowskich na konto Stowarzyszenia do końca każdego roku
2. Zarząd może podjąć uchwałę o zwolnieniu członka Stowarzyszenia z opłaty składek.

 

§14

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:
a) dobrowolną rezygnację zgłoszoną Zarządowi na piśmie;
b) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku niepłacenia składek
członkowskich;
c) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu, podjętą na wniosek Sądu Koleżeńskiego w przypadku działania członka na szkodę Stowarzyszenia;
d) rozwiązanie się Stowarzyszenia;
e) śmierć członka Stowarzyszenia;

 

§15

Status członka wspierającego otrzymuje osoba prawna popierająca zadania statutowe i wyrażająca wolę współpracy ze Stowarzyszeniem oraz deklarująca płacenie składki członkowskiej określonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§16

Stowarzyszenie będzie zapraszało członków wspierających do udziału w organizowanych imprezach.
1. Członkowie wspierający mogą zamieszczać w wydawnictwach Stowarzyszenia swoje oferty na preferencyjnych zasadach.
2. Członkowie wspierający korzystają z uprawnień określonych w § 12 pkt. 1.c Statutu.

§17

Status członka wspierającego wygasa po złożeniu rezygnacji, a także w przypadku odstąpienia od płacenia składki członkowskiej.

§18

1. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia przyznawane jest przez Walne Zebranie Członków osobom fizycznym narodowości polskiej i obcokrajowcom szczególnie zasłużonym dla kultury, oświaty, promocji i rozwoju Gmin Powiatu Trzebnickiego.
2. Członkowie honorowi nie są zobowiązani do świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

IV. Władze Stowarzyszenia

§19

1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Stowarzyszenia,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Koleżeński,
2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Może być
zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje zwyczajne Walne Zebranie Członków raz do roku.
4. W Walnym Zebraniu każdy członek założyciel i zwyczajny ma tylko jeden głos.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd na wniosek:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) przynajmniej 1/3 członków Stowarzyszenia w celu skonkretyzowanym we wniosku.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

§20

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalenie programu i kierunku działania Stowarzyszenia,
b) wybieranie i odwoływanie członków Zarządu,
c) wybieranie członków Komisji Rewizyjnej,
d) wybieranie członków Sądu Koleżeńskiego,
e) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,
f) w sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają większością głosów w obecności co
najmniej 50% członków, z wyjątkiem uchwał w sprawie Statutu i rozwiązania
Stowarzyszenia, które zapadają większością 2/3 głosów.
2 a) O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej w pkt. 2 liczby członków Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków może procedować w nowym terminie, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu członków Stowarzyszenia, najwcześniej po pół godzinie, od wyznaczonego terminu w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu .

 

§21

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 10 osób, wybieranych przez Walne Zebranie Członków raz na 3 lata. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo doboru spośród członków Stowarzyszenia.
2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i sześciu członków.
3. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 50% +1 członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa i sekretarza.
5. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują prezesowi
współpracującym z pozostałymi członkami zarządu.
6. Zarząd przedstawia na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie z działalności.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów normatywnych w tym regulaminów,
c) Opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swej działalności po zakończeniu roku obrachunkowego,
d) Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
e) Opracowywanie preliminarza budżetowego,
f) Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
g) Zarządzanie majątkiem i sprawami Stowarzyszenia,
h) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
i) Zwoływanie Walnego zebrania Członków,
j) Przyjmowanie i skreślanie członków.

§22

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
3. Komisja Rewizyjna składa się z 4osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo doboru spośród członków Stowarzyszenia.
4. Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
6. Członkostwo w Komisji wygasa wskutek ustąpienia, śmierci albo odwołania.
7. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.

§23

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) ocena działalności Zarządu za rok poprzedni,
b) ocena programu działalności zarządu na rok bieżący,
c) kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia, przyjmowanie sprawozdań
z działalności Zarządu, a także badanie prawidłowości wykorzystania środków
finansowych i innych zasobów Stowarzyszenia,
d) uchwalanie Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

 


§24

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków i jest organem rozstrzygającym.
2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa 3 lata. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo doboru spośród członków Stowarzyszenia.
3. Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia w zakresie:
a) naruszania przez członków Stowarzyszenia obowiązków wynikających ze statutu i uchwał
Stowarzyszenia,
b) sporów powstających między członkami Stowarzyszenia na tle praw i obowiązków wynikających z ich przynależności do stowarzyszenia.
4. Sąd koleżeński może orzekać następujące kary:
a) upomnienie,
b) wykluczenie ze stowarzyszenia,
c) skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie członka honorowego
tytułu.
5. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje się do wiadomości
wszystkich członków.
6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
7. Od orzeczenia sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty dostarczenia.

 

 

V. Majątek i dochody Stowarzyszenia

§25

 

1. Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) składki członkowskie,
b) wpływy z dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
c) inne wpływy.
2. Stowarzyszenie może nabywać i zbywać nieruchomości.
3. Zgodnie ze statutem zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” .
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, lub pracowników oraz ich osób bliskich.

§26

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw podejmowania zobowiązań majątkowych, składania oświadczeń woli w sprawach o charakterze niemajątkowym oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących : prezesa lub wiceprezesa obowiązkowo, sekretarza lub skarbnika.

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§27

Zmiany w Statucie wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością 2/3 głosów.

§28

1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji i cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§29

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach.