marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Regulamin przyznawania wyróżnień

Stowarzyszenie Oświatowe SOWA

Regulamin przyznawania powiatowych wyróżnień ZŁOTA SOWA dla: wybitnie uzdolnionych uczniów, wielokrotnych laureatów konkursów, zawodów, nauczycieli-opiekunów, szkół przygotowujących uzdolnionych uczniów powiatu trzebnickiego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Wręczanie wyróżnień odbywa się podczas GALI „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO pod patronatem władz Starostwa i Gmin Powiatu Trzebnickiego.

§2

KATEGORIE WYRÓŻNIEŃ
Uczniowie:
szkoły podstawowe:
– w kategorii klas I-III – 3 wyróżnienia ZŁOTA SOWA
– w kategorii klas IV-VI – 5 wyróżnień ZŁOTA SOWA
– 4 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU (2 dz., 2 chł.)

– w kategorii klas VII – VIII – 5 wyróżnień ZŁOTA SOWA
– 4 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU (2 dz., 2 chł.)

– szkoły ponadpodstawowe
– 4 wyróżnienia ZŁOTA SOWA,
– 2 wyróżnienia SPORTOWIEC ROKU (1 dz., 1 chł.)

§3

Nauczyciele-opiekunowie:
szkoły podstawowe:
– w kategorii klas I-III – 2 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”
– w kategorii klas IV-VI– 2 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”
– 2 wyróżnienia NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

– w kategorii klas VII-VIII– 2 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”
– 2 wyróżnienia NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

– szkoły ponadpodstawowe
– 2 wyróżnienia NAUCZYCIEL „ZŁOTYCH SÓW”
– 1 wyróżnienia NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”

§4

Szkoły:
– szkoły podstawowe w kategorii klas 1-3
– 1 tytuł „SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”
– szkoły podstawowe w kategorii klas 4-6
– 1 tytuł „SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”
– 1 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

– szkoły podstawowe w kategorii klas 7-8
– 1 tytuł „SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”
– szkoły podstawowe 1-8
– 1 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

– szkoły ponadpodstawowe
– 1 tytuł „SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”
– 1 tytuł „SPORTOWA SZKOŁA – LAUREAT „ZŁOTA SOWA” POWIATU TRZEBNICKIEGO”

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO WYRÓŻNIEŃ

§ 6

Zarząd SO SOWA prowadzi w danym roku szkolnym, na podstawie protokołów konkursów, zawodów ujętych w rocznym Informatorze SO SOWA, przesłanych przez organizatorów do końca maja, bieżącą punktację w poszczególnych kategoriach wyróżnień, zwaną dalej rankingiem.

§ 7

Do rankingu uczniów wliczane są wyniki konkursów: ZDolny Ślązak oraz Olimpiad Przedmiotowych Szkół Ponadpodstawowych

§ 8

Do rankingu mogą być wliczane wyniki konkursów, zawodów innych niż wymienione w § 6 i § 7, o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej, lub międzynarodowej, których rezultaty prześle zainteresowana szkoła, przy czym warunkiem wliczania jest uzyskanie również punktów z konkursów organizowanych przez SO SOWA. Uwzględnienia wymienionych innych konkursów, zawodów dokonuje Zarząd SO SOWA w wyniku głosowania, w obecności co najmniej ½ członków i zawiera w protokole postępowania kwalifikacyjnego do wyróżnień.

§ 9

1. Punkty w rankingu uczniów przyznaje się za 3 pierwsze miejsca danego konkursu, wg wzoru:

I miejsce- 6 pkt, II miejsce- 4 pkt, III miejsce – 2 pkt.
Konkursy: ZDolny Ślązak, Olimpiada Przedmiotowa Szkół Ponadpodstawowych:

laureat – 8 pkt, finalista wojewódzki – 6 pkt.

§ 9a

W przypadku miejsc ex aequo punkty przyznaje się proporcjonalnie trzem pierwszym laureatom (np. dwa pierwsze miejsca i jedno drugie miejsce: po 6 pkt za pierwsze miejsce  i 2 pkt za faktyczne, trzecie miejsce).
W przypadku więcej niż jednego nauczyciela opiekuna laureata, zdobycz punktową laureata dzieli się proporcjonalnie na nauczycieli opiekunów do rankingu „nauczyciel opiekun Złotych Sów” (np. uczeń zdobył 6 pkt, przygotowywało go trzech nauczycieli – otrzymują po 2 pkt.)

2.Tytuł SPORTOWIEC ROKU przyznaje się na podstawie odrębnego rankingu. Bezpośrednio po zakończeniu każdego finału powiatowego zawodów sportowych, umieszczonych w Informatorze SO SOWY, opiekunowie drużyn, zawodników, w wyniku głosowania, wybierają trójkę najlepszych sportowców tych zawodów. Wynik tego wyboru ogłaszany jest startującym i wpisywany do protokołu zawodów. Każdy z wyróżnionych zawodników w danych zawodach otrzymuje 3 pkt do rankingu. Zapisy § 8 stosuje się odpowiednio do rankingu Sportowiec Roku.
3. Tytuł SPORTOWA SZKOŁA przyznawane są na podstawie odrębnego rankingu, uwzględniającego wyniki finałów powiatowych zawodów sportowych, umieszczonych w Informatorze SO SOWY. Punktacja: I m. – 3 pkt, II m. – 2 pkt, III m. – 1 pkt.

Za zajęcie miejsca w finałach strefy wrocławskiej SZS, dającego miejsce w finale wojewódzkim dodatkowo przyznaje się 3 pkt.
Dodatkowo za zajęcie w finałach wojewódzkich SZS: I m. – 3 pkt, II m. – 2 pkt,
III m. – 1 pkt.
Ranking w/w, uzupełniony o dane osobowe nauczycieli-opiekunów wyróżnionych drużyn, zawodników, służy do klasyfikacji w kategorii NAUCZYCIEL-OPIEKUN „SPORTOWCÓW ROKU”.

4. Do rankingu szkół wliczane są tylko punkty uzyskane przez uczniów-laureatów konkursów umieszczonych w rocznym Informatorze SO Sowa

§ 10

Posiedzenie kwalifikujące do wyróżnień Zarządu SO SOWA odbywa się w pierwszej dekadzie czerwca.

§ 11

Zarząd SO SOWA może przyznać specjalny tytuł Złota Sowa, za szczególne przedsięwzięcia promujące i rozwijające uzdolnienia dzieci i młodzieży z terenu powiatu trzebnickiego, w tym za wieloletnią, wzorową organizację konkursów lub zawodów. Tytuł ten może być przyznany osobie fizycznej lub instytucji. W uzasadnieniu decyzji Zarząd zawiera opis szczególnego przedsięwzięcia, za które przyznawane jest wyróżnienie. Tytuł Zarząd może przyznać z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek dyrektora szkoły.

§ 12

Z posiedzenia kwalifikacyjnego Zarządu SO SOWA, sporządza się protokół roboczy, zawierający dane osobowe i punktowe wszystkich laureatów konkursów, zawodów, nauczycieli-opiekunów oraz szkół w poszczególnych kategoriach oraz protokół końcowy zawierający imienną listę wyróżnionych w poszczególnych kategoriach.

§ 13

Protokół końcowy, niezwłocznie po zakończeniu posiedzenia kwalifikacyjnego Zarządu SO SOWA, umieszcza się na stronie internetowej SO SOWA

§ 14

Postanowienia Zarządu SO SOWA dotyczące wyników kwalifikacji do wyróżnień  są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.