I Konkurs Plastyczny „Święty na butelce”

REGULAMIN I-ego Konkursu plastycznego „Święty na butelce”

1. Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy

ul. Św. Jadwigi 10

55 – 100 Trzebnica

Tel.: 71/312-08-84

e-mail szkoły: sekretariat@sp1.trzebnica.net

odpowiedzialni – Monika Wojewódka, Monika Budziak Mielnik.

2. Adresaci konkursu

Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1 – 3 SP.

Z każdej szkoły można złożyć maksymalnie 3 prace.

3. Cele konkursu

Celem konkursu jest krzewienie wartości chrześcijańskich, poznanie świętych postaci chrześcijańskich, rozwój talentów u dzieci, jak również budzenie aktywności twórczej dzieci, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości oraz wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności oraz dzielnie się nimi z innymi.

4. Temat konkursu

Tematem konkursu jest postać świętego wykonana na butelce plastikowej (0,5 l),przy wykorzystaniu najróżniejszych materiałów i pomysłów na wykonanie.

Święty powinien posiadać swoje atrybuty i być podpisany na dole postaci (kto to jest). Liczymy na pomysłowość i oryginalność.

5. Termin konkursu

Wykonane postaci należy składać w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy

do 19 listopada 2019 roku.

Każda praca powinna być odpowiednio podpisana

z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy i szkoły.

6. Przebieg konkursu

Z dostarczonych postaci świętych, jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy.

7. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i upowszechnianie wizerunku ucznia na potrzeby promocji konkursu i szkoły. Wszystkie prace zostaną wystawione w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy a fotorelacja zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

KATECHETKI:

P. Monika Wojewódka

P. Monika Budziak – Mielnik

ZAŁĄCZNIKI:

METRYCZKA

1. NAZWA I ADRES SZKOŁY

………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………

2. IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA

………….……………….………………………………………………………

3. IMIĘ ŚWIĘTEGO NA BUTELCE

………………………………….………………………………………………

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA

………………………………………………………………………………

5. TELEFON KONTAKTOWY

………………………………………………………………………………

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU

Trzebnica, ……………………………..

Zgoda na udział w konkursie i publikację wizerunku dziecka

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………..……………………….

w I Powiatowym Konkursie Plastycznym „Święty na butelce”.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka ( w tym wizerunku) oraz ich publikację w związku z udziałem w konkursie. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i wizerunek mojego dziecka mogą być wykorzystywane w celu prezentacji informacji związanych z udziałem w konkursie.

 

Czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Witaj w świecie PHP!