marzec 2024
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

konkurs „Matematyczne duety”

Regulamin III Powiatowego Konkursu Matematycznego
„Matematyczne duety” 

 1. Cele konkursu:
  • rozwijanie i pogłębianie zainteresowań i uzdolnień matematycznych wśród młodzieży;
  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów;
  • poszerzanie wiedzy przedmiotowej;
  • stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia i porównania posiadanego poziomu wiadomości i umiejętności matematycznych;
  • zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i promowanie ich osiągnięć.
 2. Organizacja:
 • Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 28 kwietnia 2023 na adres: 
  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku, Powidzko 49, 55-140 Żmigród lub pocztą elektroniczną na adres sppowidzko_49@op.pl
 • Finał odbędzie się w: Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku
  w dniu 08 maja 2023 o godz. 9:00.
 • Adresaci – uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej.
 • Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele delegowani przez szkołę.
  Każda szkoła deleguje jednego nauczyciela matematyki – opiekuna, który jednocześnie będzie członkiem komisji konkursowej.
 • W trakcie konkursu uczniowie i opiekunowie stosują się do zasad sanitarnych owiązujących w szkole.
 • Każdą szkołę reprezentuje zespół 2 uczniów.
 • Czas trwania konkursu – 90 minut (60 minut zadania zamknięte + 30 minut zadania otwarte).
 • Uczniowie rozwiązują 20 zadań zamkniętych (każde za 1 pkt) oraz 2 zadania otwarte (każde za 5 punktów).
 • Prace uczniów są kodowane.
 • Uczniowie nie korzystają z kalkulatorów przy rozwiązywaniu zadań.
 • Komisja konkursowa sprawdza i ocenia prace uczniów oraz wyłania zwycięzców.
 • Komisja konkursowa sporządza protokół z przeprowadzonego konkursu.
 • Prace konkursowe uczniów będą przechowywane u organizatora do końca roku szkolnego.
 • Nagrody zostaną przyznane trzem drużynom o najwyższej liczbie punktów. 
 • Uczestnik musi posiadać przy sobie ważną legitymację uczniowską, przybory do pisania oraz przyrządy do geometrii.
 • Miejsce przeprowadzenia finału konkursu:

         Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku

         Powidzko 49, 55-140 Żmigród

         tel.  (071) 385 66 93

 • Zakres wymaganego materiału
  • Wartość liczbowa wyrażenia arytmetycznego – kolejność wykonywania działań, zastosowanie praw działań.
  • Systemy liczenia – dziesiątkowy i niedziesiątkowe.
  • Potęgi i pierwiastki.
  • Cechy podzielności liczb.
  • Obliczanie prędkości, drogi i czasu.
  • Wielkości wprost i odwrotnie proporcjonalne. Równania zapisane w postaci proporcji.
  • Procenty.
  • Zbieranie, porządkowanie i przedstawianie danych.
  • Średnia arytmetyczna.
  • Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo.
  • Przekształcanie wyrażeń algebraicznych.
  • Równania i nierówności I stopnia z jedną niewiadomą oraz ich zastosowanie 
   w zadaniach tekstowych.
  • Przystawanie figur. Cechy przystawania trójkątów.
  • Twierdzenie Pitagorasa.
  • Zastosowanie wzorów na długość przekątnej kwadratu oraz wysokość i pole trójkąta równobocznego. 
  • Zależności między bokami trójkątów o kątach: 30°, 60°, 90° oraz 45°, 45°, 90°.
  • Własności trójkątów i czworokątów. Nierówności trójkąta.
  • Własności graniastosłupów i ostrosłupów.
  • Geometria płaska i przestrzenna. Obliczanie pól powierzchni i obwodów figur płaskich  oraz pól powierzchni i objętości wielościanów .
 • Wykaz literatury:
  • Matematyka. Zbiór zadań konkursowych dla klas 7-8 szkoły podstawowej. Część 1 i 2 , Jerzy Janowicz, GWO, 2018
  • Olimpiady i konkursy matematyczne. Zadania dla uczniów szkół podstawowych
   i gimnazjów, Henryk Pawłowski, Wydawnictwo Tutor, 2018
  • Konkursy matematyczne dla szkoły podstawowej, Marianna Rosół, Elżbieta Wilińska, Renata Dróż, Aksjomat Piotr Nodzyński, 2017
  • Odlotowa matematyka. Zadania dla najmłodszych olimpijczyków – uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów, Pawłowski Henryk, Tomalczyk Wojciech, Głowacki Zdzisław, Tutor, 2015
  • Konkurs matematyczny dla uczniów szkoły podstawowej , Teresa Dziemidowicz, Wydawnictwo Nowik, 2014
  •  Podręczniki do matematyki dla szkół podstawowych
  • Inne pozycje zawierające zadania o podwyższonym stopniu trudności, które można znaleźć na półkach księgarskich.
 • Termin zgłoszenia do konkursu: 28 kwiecień 2023
 • Ochrona danych osobowych
 • Administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest
  Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku z siedzibą
  w Powidzko 49, tel.: 71 385 66 93, email: sppowidzko_49@op.pl
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku możliwy jest pod numerem nr tel. 71 385 66 93 lub adresem email sppowidzko_49@op.pl
 • Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły.
 • Dane osobowe uczestników przetwarzane są w następujących celach:
  • organizacji i przeprowadzenia  konkursu
  • udziału w konkursie
  • promocji konkursu
  • publikacji wizerunku na stronie internetowej organizatora konkursu  oraz mediach lokalnych
  • odbiorcami danych osobowych, wizerunku będą: PPHU BORUS, SO Sowa, media lokalne, organizator etapu wojewódzkiego/ogólnopolskiego.
 • Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez okresy określone przepisami prawa.
 • Rodzic/prawny opiekun uczestnika konkursu posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Rodzicowi/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 • Podanie przez rodzica/prawnego opiekuna danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w turnieju.
 • Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki

 1. Klauzula informacyjna.
 2. Formularz zgłoszenia

Załącznik nr 1

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika turnieju jest Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku z siedzibą w Powidzko 49, tel.: 71 385 66 93, email: sppowidzko_49@op.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Powidzku możliwy jest pod numerem nr tel. 71 385 66 93 lub adresem email sppowidzko_49@op.pl
 3. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły.
 4. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w następujących celach:
  • organizacji i przeprowadzenia  konkursu
  • udziału w konkursie
  • promocji konkursu
  • publikacji wizerunku na stronie internetowej organizatora konkursu  oraz mediach lokalnych
  • odbiorcami danych osobowych, wizerunku będą: PPHU BORUS, SO Sowa, media lokalne, organizator etapu wojewódzkiego/ogólnopolskiego.
 5. Dane osobowe uczestnika konkursu przechowywane będą przez okresy określone przepisami prawa.
 6. Rodzic/prawny opiekun uczestnika konkursu posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Rodzicowi/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 8. Podanie przez rodzica/prawnego opiekuna danych osobowych uczestnika konkursu jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w turnieju.
 9. Dane osobowe uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

w III Powiatowym Konkursie Drużynowym „Matematyczne duety

Nazwa szkoły:
 
Dane szkoły (adres, nr tel., e-mail):
 
Dane uczestników turnieju (imię, nazwisko, klasa, rok ur.):
1.
2.
3.
4.
Imię i nazwisko opiekuna
 
Zgłoszenie do udziału w turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników dla celów związanych ze zorganizowaniem i przeprowadzeniem turnieju. Zgłaszający oświadcza, iż zapoznał rodzica/prawnego opiekuna  uczestnika  z informacjami zamieszczonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu turnieju, będącymi realizacją obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).   

                                                                                                        ………………………………………..…………

                                                                                            czytelny podpis zgłaszającego

Laureaci:

I miejsce: Tola Matyasik, Szymon Matusiak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy

II miejsce: Dawid Krawczyk, Feliks Derewęda – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wiszni Małej

III miejsce: Michał Błaszkowski, Bartosz Twardy – Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie

IV miejsce: Michał Pakulski, Stanisław Kopecki – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Psarach

V miejsce: Marceli Kurasz, Wiktor Paszkiewicz – Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Kuźniczysku

Gratulujemy!

W trakcie rozwiązywania zadań
Wręczenie dyplomów
Uczestnicy